Er du i tvivl om de forskellige certifikattyper, finder du her en kort beskrivelse af de forskellige pilotcertifikattyper og et uddrag af de vigtigste certifikatbestemmelser.

Hvis du ønsker en komplet beskrivelse af certifikatbestemmelserne, henvises til ”easa-part-fcl; easa-amc & gm to part fcl og EU Reg. 1178/2011.

Publikationerne kan downloades på www.easa.europa.eu.

PPL = Privat Pilot Licens.

Certifikatrettigheder.                                                                                            
Et PPL certifikat giver indehaveren ret til at fungere som fartøjschef (kaptajn) eller andenpilot på ethvert luftfartøj, som vedkomende er uddannet på, og som udfører ikke kommerciel luftfart. Man kan således benytte et PPL certifikat til privat- eller forretningsmæssig flyvning med familie, venner, kolleger eller kunder i det firma, man er ansat i (firmaflyvning). Som PPL pilot må man ikke modtage vederlag/honorar for flyvninger, da dette kræver et kommercielt (CPL) certifikat. Det er tilladt at deles om udgifterne med de ombordværende.

Flyvning med luftfartøjer af anden klasse/type end det der er benyttet under skoling og til praktisk flyveprøve, kræver omskoling som specificeret for det pågældende luftfartøj.

Flyvning om natten eller under instrumentvejrforhold (dårlig sigtbarhed eller tåge) kræver henholdsvis 5 timers natuddannelse eller instrumentbevis.

Forkundskaber.                                                                                                     
Der stilles ingen særlige krav vedrørende skoleuddannelse.

Helbredsmæssige krav. 
Erhvervelse af et PPL certifikat kræver, at du har bestået en helbredsmæssig undersøgelse foretaget af en flyvelæge.

Som minimum skal de helbredskrav, som krævet til ”Medical class 2”, opfyldes. Et "Medical class 1", som kræves for opnåelse af CPL, er også gældende for PPL et certifikat.

Lægegodkendelsen skal fornyes hvert 1-5 år afhængigt af alder.

Man skal ikke nødvendigvis være nogen ”supermand” for at bestå lægeprøven. Brug af f.eks. briller, farvesansdefekt, mindre hørenedsættelse og lignende medfører ikke automatisk, at man ikke kan opnå medical godkendelse.

Alderskrav.                                                                                                 
Der er ingen laveste alderskrav for påbegyndelse af pilotuddannelsen.

Minimumsalder for soloflyvning er 16 år, og minimumsalder for udstedelse af et PPL er 17 år. Der er ingen højeste aldersgrænse for påbegyndelse af uddannelsen eller udnyttelse af PPL rettigheder.

Uddannelsesforløb.                                                                             
Uddannelsen til PPL består af teorikursus, radiokursus og praktisk skoling.

- Teorikursus omfatter ca. 75 timers klasseundervisning i følgende fag: lufttrafikregler, navigation, meteorologi, motorlære, aeroplanlære, aerodynamik og menneskelig ydeevne/begrænsninger. Ud over klasseundervisning skal du regne med en del hjemmearbejde med opgaveløsninger. Kurset afsluttes med en teoriprøve i samtlige fag. Prøven består af ca. 100 opgaver af multiple-choise typen. Man består prøven ved at afgive 75 % rigtige besvarelser. Eksempel på en teoriprøve kan ses under: Teoriprøve.

- Radiokursus omfatter undervisning i forskellige emner bl.a.: betjening af radioudstyr, radiobølgers udbredelse, frekvens-spektret, fonetisk alfabet, nødmeldinger m.m. Desuden øvelser i afgivelse og modtagelse af radiokorrespondance. Man kan efter eget ønske vælge dansk eller engelsk korrespondance. Kurset afsluttes med en mindre teoretisk prøve og mundtlig prøve i radiokommunikation.

- Den praktisk flyve undervisning består af minimum 45 timers flyveundervisning. Heraf skal minimum 25 timer være dual undervisning (eleven flyver sammen med en flyveinstruktør), og minimum 10 timer skal være soloflyvning (eleven flyver helt alene).

Undervisningen foregår normalt i et mindre 2- eller 4-sædet enmotoret luftfartøj, og den omfatter bl.a.: grundlæggende flymanøvrering, start og landinger, navigering, simpel instrumentflyvning, nødprocedurer m.v. Uddannelsen afsluttes med en praktisk flyveprøve.

Gyldighedsperiode/fornyelse.                                                               
Et PPL certifikat til enmotorede stempelflyvemaskiner har en gyldighed på 2 år. Inden udløbet af den toårige periode, kan certifikatet forlænges for en ny toårig periode. Det sker, ved at gennemfører en træningsflyvning af 1-2 timers varighed sammen med en flyveinstruktør. Der er ikke krav om, at man skal flyve et minimum antal timer årligt, men hvis man har fløjet mindre end 12 timer det sidste år af den toårige gyldighedsperiode, skal du udføre træningsflyvningen sammen med en instruktør, der er autoriseret som examiner.

Udvidelsesmuligheder.                                                                           
PPL certifikatet kan udvides med bl.a. følgende rettigheder: natflyvning, instrumentflyvning, slæbeflyvning, faldskærmsflyvning og rettighed til fler-motorede luftfartøjer m.m. Disse rettigheder giver certifikatet endnu større anvendelsesmuligheder.

Et PPL certifikat er et grundcertifikat, som ved yderliger uddannelse kan udbygges til et CPL certifikat.

CPL = Commercial Pilot Licens.

Certifikatrettigheder.                                                                                      
Et CPL certifikat giver indehaveren de samme rettigheder som et PPL certifikatet; desuden giver CPL certifikatet ret til, i forbindelse med kommerciel luftfart (flyvning med betalende passagerer eller fragt), at fungere som fartøjschef på ethvert enpilots luftfartøj (fly som må operere med kun en pilot).

På luftfartøjer, som kun må operere med 2 piloter, og som udfører kommerciel luftfart, må CPL indehaver kun fungere som andenpilot.

Forkundskaber.                                                                                                      
Der stilles ingen formelle krav om skoleuddannelse, men som CPL elev skal man have gode kundskaber i følgende fag: regning/matematik, fysik og engelsk. Desuden skal man være indehaver af PPL og have erhvervet minimum 150 flyvetimer som pilot.

Alderskrav.                                                                                         
Ansøger til CPL certifikatet skal være minimum 18 år.

Helbredsmæssige krav.                                                                      
Ansøger til CPL skal være i besiddelse af ”Medical class 1”. En farvesansdefekt vil ofte medføre, at du ikke opfylder synskravene for opnåelse af instrumentbevis, og uden instrumentbevis er udnyttelse af et CPL begrænset.

Uddannelsesforløb.                                                                              
Uddannelsen til CPL består af teorikursus, radiokursus og praktisk skoling.

- Teorikursus. Teorikurset til CPL omfatter undervisning i følgende fag: Lufttrafikregler, luftfartøjskendskab, præstationer og flyveplanlægning, menneskelig ydeevne og begrænsninger, meteorologi, navigation, operationelle procedurer, aerodynamik og radiokommunikation. Undervisningen består af klasseundervisning og selvstudier, og man skal regne med en del hjemmearbejde.  Der kan som led i undervisningen være indlagt besøg ved forskellige virksomheder i flyindustrien. Undervejs i teorikurset vil der være forskellige delprøver arrangeret af flyveskolen, og hele kurset afsluttes med teoriprøve i samtlige fag. Undervisningsbøger er hovedsagelig på engelsk, mens klasseundervisningen foregår på engelsk eller dansk.

- Radiokursus. Hvis man ikke allerede i forbindelse med PPL uddannelsen, har erhvervet et radiobevis af typen ”GEN radiobevis”, skal man gennemgå et radiokursus. I radiokurset til ”GEN radiobevis” indgår undervisning i bl.a.: betjening af radio- og navigationsudstyr, radiobølgers udbredelse, frekvensspektret, fonetisk alfabet og nødmeddelelser. Desuden indgår øvelser i modtagelse og afgivelse af luftfartsradiokorrespondance med engelsk tale. Kurset afsluttes med prøver i følgende: teori, engelsk luftfartsradiokorrespondance og prøve i engelsk samtale.

- Praktisk uddannelse. Skoling til CPL består af minimum 25 timers dual flyveundervisning (sammen med instruktør). Hvis man ikke allerede har erhvervet natflyvningsrettighed, skal man desuden gennemgå et 5 timers natflyvningskursus.

Den praktiske uddannelse foregår normalt i et mindre 2- eller 4-sædet luftfartøj med optrækkeligt understel og indstillelig propel, som er et mere avanceret fly, end de typer luftfartøjer som normalt benyttes til PPL skoling.

Gyldighedsperiode/fornyelse.                                                               
Gyldighed og fornyelse af CPL er tilsvarende et PPL. Hvis du fungerer som pilot i et charter- eller ruteselskab, som udfører kommerciel flyvning, skal du udføre en flyveprøve internt i dette selskab hvert ½ år.

Udvidelsesmuligheder.                                                                                      
Et CPL certifikat kan udvides med bl.a.: instrumentflyvningsbevis, flermotoret rettighed og ATPL certifikat.

ATPL = Airline Transportation Pilot Licence.

Certifikatrettigheder.                                                                          
Et ATPL certifikat giver indehaveren de samme rettigheder, som indehaver af et PPL eller CPL certifikat. Desuden giver et ATPL certifikat ret til at fungere som fartøjschef eller andenpilot på ethvert luftfartøjtype eller klasse man er uddannet på, også i erhvervsmæssig luftfart.

Forkundskaber.                                                                                   
Samme som til CPL og desuden stor flyveerfaring med minimum 1500 timers erfaring som pilot.

Alderskrav.                                                                                         
Ansøger til ATPL skal være minimum 21 år.

Helbredsmæssige krav.                                                                      
Ansøger til ATPL skal være indehaver af ”Medical class 1”.
                                                                                                  

Uddannelsesforløb.
- Teorikursus. Du skal have gennemført et ATPL teorikursus. Dette kursus indeholder de samme fag, som teorikurset til CPL/IR.


- Radiokursus. Samme som til CPL/IR.

- Praktisk uddannelse. For opnåelse af ATPL kræves ikke nogen specificeret praktisk skoling, men derimod stor flyveerfaring. Som ansøger skal man have minimum 1500 flyvetimer som pilot, og heraf skal minimum 500 flyvetimer være opnået under ”flerpilot operation” (multi-pilot operations).

Gyldighedsperiode/fornyelse.                                                              
Samme som til CPL.

Udvidelsesmuligheder.                                                                        
ATPL er ”slutcertifikatet” for piloter, og kan ikke udvides til et højere certifikat. Certifikatet kan udvides med rettigheder til andre (større/mindre) luftfartøjstyper.

February 7. 2019.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk