Efterfølgende finder du en kort beskrivelse af de forskellige pilotcertifikattyper og et uddrag af de vigtigste certifikatbestemmelser.

Hvis du ønsker en komplet beskrivelse af certifikatbestemmelserne, henviser vi til ”JAR-FCL 1” for flyvemaskiner og "JAR-FCL 2" for helikoptere.

Du kan hente JAR publikationer på Statens Luftfartsvæsens websted www.slv.dk eller www.jaato.com.

JAR = Joint Aviation Requirements.

JAR bestemmelserne er fælles europæiske bestemmelser vedrørende pilotcertificeringsregler, og de er gældende i samtlige JAR medlemslande.

PPL = Privat Pilot Licens.

Certifikatrettigheder.                                                                                            
Et PPL certifikat giver dig ret til at fungere som fartøjschef (kaptajn) eller andenpilot på ethvert luftfartøj som du er uddannet på, og som udfører ikke kommerciel luftfart. Du kan således benytte et PPL certifikat til privat- eller forretningsmæssig flyvning med familie, venner, kolleger eller kunder i det firma, du er ansat i (firmaflyvning). Som PPL pilot må du ikke modtage vederlag/honorar for flyvninger, da dette kræver et kommercielt (CPL) certifikat. Det er tilladt at deles om udgifterne med de ombordværende.

Flyvning med luftfartøjer af anden klasse/type end benyttet under skoling og til praktisk flyveprøve, kræver omskoling som nærmere specificeret for det pågældende luftfartøj.

Flyvning om natten eller under instrumentvejrforhold (dårlig sigtbarhed eller tåge) kræver henholdsvis 5 timers natuddannelse eller instrumentbevis.

Forkundskaber.                                                                                                     
Der stilles ingen særlige krav vedrørende skoleuddannelse.

Helbredsmæssige krav. 
Erhvervelse af et PPL certifikat kræver, at du har bestået en helbredsmæssig undersøgelse foretaget af en flyvelæge.

Som minimum skal de helbredskrav, som krævet til ”Medical class 2”, opfyldes. "Medical class 1", som kræves for opnåelse af CPL, er også gældende for PPL, men er mere krævende.

Lægegodkendelsen skal fornyes hvert 1-5 år afhængigt af alder.

Du skal ikke nødvendigvis være nogen ”supermand” for at bestå lægeprøven. Brug af f.eks. briller, farvesansdefekt, mindre hørenedsættelse og lignende medfører ikke automatisk, at du bliver kasseret.

Alderskrav.                                                                                                 
Der er ingen laveste alderskrav for påbegyndelse af pilotuddannelsen.

Minimumsalder for soloflyvning er dog 16 år, og minimumsalder for udstedelse af PPL er 17 år. Der er ingen højeste aldersgrænse for påbegyndelse af uddannelsen eller udnyttelse af PPL rettigheder.

Uddannelsesforløb.                                                                             
Uddannelsen til PPL består af teorikursus, radiokursus og praktisk skoling.

- Teorikursus omfatter ca. 48 timers klasseundervisning i følgende fag: lufttrafikregler, navigation, meteorologi, motorlære, aeroplanlære, aerodynamik og menneskelig ydeevne/begrænsninger. Ud over klasseundervisning skal du regne med en del hjemmearbejde med opgaveløsninger. Kurset afsluttes med en teoriprøve i samtlige fag. Prøven består af ca. 100 opgaver af multiple-choise typen. Du består prøven ved at afgive 75 % rigtige besvarelser. Du kan se et eksempel på en teoriprøve under: Teoriprøve.

- Radiokursus omfatter undervisning i forskellige emner bl.a.: betjening af radioudstyr, radiobølgers udbredelse, frekvensspektret, fonetisk alfabet, nødmeldinger m.m. Desuden øvelser i afgivelse og modtagelse af radiokorrespondance. Du kan efter eget ønske vælge dansk eller engelsk korrespondance. Kurset afsluttes med en mindre teoretisk prøve og mundtlig prøve i radiokommunikation.

- Praktisk uddannelse består af minimum 45 timers flyveundervisning. Heraf skal minimum 25 timer være dual undervisning (eleven flyver sammen med flyveinstruktør), og minimum 10 timer være soloflyvning (eleven flyver helt alene).

Undervisningen foregår normalt i et mindre 2- eller 4-sædet enmotoret luftfartøj, og den omfatter bl.a.: grundlæggende flymanøvrering, start og landinger, navigering, simpel instrumentflyvning, nødprocedurer m.v. Uddannelsen afsluttes med en praktisk flyveprøve.

Gyldighedsperiode/fornyelse.                                                               
Et PPL certifikat til enmotorede stempelflyvemaskiner har en gyldighed på 2 år. Inden udløbet af den toårige periode kan certifikatet forlænges for en ny toårig periode. Det sker ved, at du gennemfører en træningsflyvning af 1-2 timers varighed sammen med en flyveinstruktør. Der er ikke krav om, at du skal flyve et minimum antal timer årligt, men hvis du har fløjet mindre end 12 timer det sidste år af den toårige gyldighedsperiode, skal du udføre træningsflyvningen sammen med en instruktør, der er autoriseret som examiner.

Udvidelsesmuligheder.                                                                           
PPL certifikatet kan udvides med bl.a. følgende rettigheder: natflyvning, instrumentflyvning, slæbeflyvning, faldskærmsflyvning og rettighed til fler-motorede luftfartøjer m.m. Disse rettigheder giver certifikatet endnu større anvendelsesmuligheder.

Et PPL certifikat er et grundcertifikat, som ved yderliger uddannelse kan udbygges til et CPL certifikat.

CPL = Commercial Pilot Licens.

Certifikatrettigheder.                                                                                      
Et CPL certifikat giver dig de samme rettigheder som PPL certifikatet; desuden giver CPL certifikatet dig ret til, i forbindelse med kommerciel luftfart (flyvning med betalende passagerer eller fragt), at fungere som fartøjschef på ethvert enpilots luftfartøj (fly som må operere med kun en pilot).

På luftfartøjer, som kun må operere med 2 piloter, og som udfører kommerciel luftfart, må du som CPL indehaver kun fungere som andenpilot.

Forkundskaber.                                                                                                      
Der stilles ingen formelle krav om skoleuddannelse, men som CPL elev skal du have gode kundskaber i følgende fag: regning/matematik, fysik og engelsk. Desuden skal du være indehaver af PPL og have erhvervet minimum 150 flyvetimer som pilot.

Alderskrav.                                                                                         
Ansøger til CPL certifikatet skal være minimum 18 år.

Helbredsmæssige krav.                                                                      
Som ansøger til CPL skal du være i besiddelse af ”Medical class 1”. En farvesansdefekt vil ofte medføre, at du ikke opfylder synskravene for opnåelse af instrumentbevis, og uden instrumentbevis er udnyttelse af et CPL begrænset.

Uddannelsesforløb.                                                                              
Uddannelsen til CPL består af teorikursus, radiokursus og praktisk skoling.

- Teorikursus. Teorikurset til CPL omfatter undervisning i følgende fag: Lufttrafikregler, luftfartøjskendskab, præstationer og flyveplanlægning, menneskelig ydeevne og begrænsninger, meteorologi, navigation, operationelle procedurer, aerodynamik og radiokommunikation. Undervisningen består af klasseundervisning og selvstudier, og du skal regne med en del hjemmearbejde.  Der kan som led i undervisningen være indlagt besøg ved forskellige virksomheder i flyindustrien. Undervejs i teorikurset vil der være forskellige delprøver arrangeret af flyveskolen, og hele kurset afsluttes med en afsluttende teoriprøve omfattende flere fag. Undervisningsbøger er hovedsagelig på engelsk, mens klasseundervisningen foregår på engelsk eller dansk.

- Radiokursus. Hvis du ikke allerede har erhvervet et radiobevis af typen ”GEN radiobevis” og morseprøve, skal du gennemgå dette radiokursus. I kurset til ”GEN radiobevis” indgår undervisning i bl.a.: betjening af radio- og navigationsudstyr, radiobølgers udbredelse, frekvensspektret, fonetisk alfabet og nødmeddelelser. Desuden indgår øvelser i modtagelse og afgivelse af luftfartsradiokorrespondance med engelsk tale. Kurset afsluttes med prøver i følgende: teori, engelsk luftfartsradiokorrespondance og morsealfabetet.

- Praktisk uddannelse. Skoling til CPL består af minimum 25 timers dual flyveundervisning (sammen med instruktør). Hvis du ikke allerede har erhvervet natflyvningsrettighed, skal du desuden gennemgå et 5 timers natflyvningskursus.

Den praktiske uddannelse foregår normalt i et mindre 2- eller 4-sædet luftfartøj med optrækkeligt understel og indstillelig propel, og det er således et mere avanceret fly end de typer luftfartøjer, som normalt benyttes til PPL skoling.

Gyldighedsperiode/fornyelse.                                                               
Gyldighed og fornyelse af CPL er tilsvarende et PPL. Hvis du fungerer som pilot i et charter- eller ruteselskab, som udfører kommerciel flyvning, skal du udføre en flyveprøve internt i dette selskab hvert ½ år.

Udvidelsesmuligheder.                                                                                      
Et CPL certifikat kan udvides med bl.a.: instrumentflyvningsbevis, flermotoret rettighed og ATPL certifikat.

ATPL = Airline Transportation Pilot Licence.

Certifikatrettigheder.                                                                          
Et ATPL certifikat giver dig de samme rettigheder, som du har som indehaver af et PPL eller CPL certifikat. Desuden giver et ATPL certifikat dig ret til at fungere som fartøjschef eller andenpilot på ethvert luftfartøj du er uddannet på, også i erhvervsmæssig luftfart.

Forkundskaber.                                                                                   
Samme som til CPL og desuden stor flyveerfaring med minimum 1500 timers erfaring som pilot.

Alderskrav.                                                                                         
Ansøger til ATPL skal være minimum 21 år.

Helbredsmæssige krav.                                                                      
Ansøger til ATPL skal være indehaver af ”Medical class 1”.
                                                                                                  

Uddannelsesforløb.
- Teorikursus. Du skal have gennemført ATPL teorikursus. Dette kursus indeholder samme fag som teorikurset til CPL/IR.


- Radiokursus. Samme som til CPL/IR.

- Praktisk uddannelse. For opnåelse af ATPL kræves ikke nogen specificeret praktisk skoling, men derimod stor flyveerfaring. Som ansøger skal du have minimum 1500 flyvetimer som pilot, og heraf skal minimum 500 flyvetimer være opnået under ”flerpilot operation” (multi-pilot operations).

Gyldighedsperiode/fornyelse.                                                              
Samme som til CPL.

Udvidelsesmuligheder.                                                                        
ATPL er ”slutcertifikatet” for piloter, og det kan således ikke udvides til et højere certifikat, men certifikatet kan udvides med rettigheder til andre (større/mindre) luftfartøjstyper.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk